Macbook Pro 14 inch và 16 inch (chip M1 Pro, M1 Max)

Có ai đã order chưa? :smile: Tại sao bạn vẫn dùng Mac chạy Intel?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?