MAC không nhận Keyboard của PC

Chào mọi người chuyện là em gắm con keyboard vision của PC qua cho mac nhưng sao nó ko nhận? hay là mac thì phải dùng keyboard của apple v moi người?

đa số keyboard đều dùng chung được nhưng không phải toàn bộ, có thể con bạn dùng thì không hợp nhau

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?