Lớp trừu tượng C++

code của tui :

  #include <iomanip>
  class Square : virtual public Shape
  {  private :
    double canh;
    public :
     Square(double _canh){
      canh= _canh;
     }
    virtual double GetArea() const {
      cout<< fixed << setprecision(2)<< canh*canh<<endl;
    }
  };

khi chạy ra kết quả như ảnh Untitled
ai xem do mình sai hay do test của web sai ạ

Đọc cái tên method là GetArea() thì đủ biết phải là return canh * canh; chứ có phải tên là PrintArea() đâu. :kissing:

4 Likes

cảm ơn đúng test case r ạ -.-

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?