Lỗi vòng lặp không theo yêu cầu


Mn xem giúp mình với mình đang nhập vào dữ liệu mình nhập số phần tử là 3 nhưng sau khi nhập xong 2 phân tử thì không nhập được nữa , mình debug sau khi nhập xong 2 phần tử thì nó báo lỗi như mn ở trên
Cảm ơn mọi người.

Mình có thấy dòng lỗi nào hiện ra trong hình đâu? :unamused:

3 Likes

rất có thể bạn đã sử dụng hàm nhập gets hoặc fgets trong hàm NhapThueBao, hai hàm này sẽ kiểm tra bộ đệm (tệp stdin) trước, nếu trong bộ đệm chứa kí tự thì các hàm gets hoặc fgets sẽ nhận giá trị trong bộ đệm này và sẽ bỏ bước nhập theo đúng chức năng của hàm. Nên ý kiến của mình nghĩ là trước khi thực hiện vòng lặp for thì tác giả bài viết này đã thực hiện một lệnh nhập nào đó

đây là câu trả lời mình và đúng lỗi mình nhận ra

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?