Lỗi visual không chạy debug dc

Hi @tan_phan1,

Chào mừng cậu tới với DNH!

Về post của cậu, sẽ tốt hơn nếu cậu bổ sung các thông tin dưới đây:

  • Bọn tớ giúp gì được cho cậu? Cậu có thể bổ sung câu hỏi được không?
  • Cậu có thể mô tả chi tiết hơn về vấn đề cậu gặp không?
    • Cậu dùng VS phiên bản nào?
    • Cậu gặp vấn đề khi debug code gì? Thông điệp lỗi là gì? Cậu có log không?

Câu hỏi của cậu sẽ có chất lượng tốt hơn nếu cậu có thể mô tả rõ ràng hơn, thay vì chỉ có 1 hình ảnh. Cậu cũng sẽ có cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên khác nếu làm việc đó :smile:

Tớ sẽ tạm thời đánh dấu đóng topic này trong 1 ngày. Trong thời gian đó, sau khi cậu cập nhật thông tin ở post đầu tiên, tớ sẽ gỡ đánh dấu đóng topic đó.
Trong thời gian này, nếu bạn nào có thể giúp được bạn ấy, các bạn có thể để lại comment.

1 Like

This topic was automatically closed after 25 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?