Lỗi "unintitalized local variable" trong visual studio

c++

(nhi) #1

giúp e lỗi như trong hình với ạ…em cám ơn ạ.


(SITUVN.gcd) #2

Các biến a, b, c chưa được khởi tạo/gán giá trị mà dùng nó để tính luôn rồi.
delta = ???


(nhi) #3

v phải khởi tạo thế nào ạ?
tại e đang viết ct giải pt .


(Trần Hoàn) #4

Ngôn ngữ làm việc với “giá trị” chứ không làm việc với “biến”
Ví dụ một đoạn code:

int a = 1;
int b = 2;
int c = 1;
delta = (b * b - 4 * a * c);//Bây giờ delta đã 0
a = 5;
b = 2;
c = 1000000;//Bây giờ delta vẫn bằng 0 vì bạn chưa gán lại delta = ...

Bạn chưa gán giá trị cho a, b, c mà đã gọi delta = float(b * b - 4 * a * c); là không được, vì khi đó không biết a, b, c là bao nhiêu để gán cho delta. Đoạn code nhập giá trị a, b, c phải được thực hiện trước đoạn code gán giá trị cho delta.


(nhi) #5

cám ơn bạn nhìu nhar…hi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?