Lỗi UnicodeDecodeError khi gọi Python trong Anaconda Prompt

Mọi người cho mình hỏi. Khi mình vừa vào Anaconda Prompt để gọi Python thì đã gặp lỗi như thế này thì phải xử lý thế nào ạ? :joy:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?