Lỗi trong quá trình cài đặt kali linux

mới đầu cài thì bạn pass qua phần cài đặt network đi.

sau đó lên google search tìm cách tải gói gì gì đó về mới chạy được.

phải kiên nhẫn nhé :smiley: good luck.

1 Like

Bạn gửi link cho mình cái gói bạn nói được không tại tìm hoài không thấy

bạn đã cài được chưa?

nếu chưa thì thử lại cài lại mà pass qua phần network nhé.

vào được kali bạn sẽ không có wifi.

làm theo link này:

Pass qua wifi khi vào tới cái khúc choose a mirror of the debian archive vẫn vậy à bạn ơi ~~

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?