Lỗi trong chương trình đoán số

Hôm nay lại nhờ các tiền bối tìm ra lỗi trong trò chơi nay giúp . Trò chơi này em tạo từ câu for loop . Lỗi cụ thể là khi đoán số dù số đoán không chính xác nhưng nó vẫn nói là em đã chọn đú[email protected]@

Em xin quẳng code vào đây nhé:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int sobimat=0,sodoan=0;
  printf("Hello:3 Hom nay ta se choi mot tro choi ten la \"Doan so\" \n");
  printf("Hai ban da san sang chua,ta bat dau nhe \n");
  printf("Ban thu nhat hay lua mot so bi mat: \n");  scanf("%d",&sobimat);
  printf("Ok.Gio den ban thu hai hay doan so bi mat do nao: \n");  scanf("%d",&sodoan);
  for(sodoan;sodoan<sobimat;)
  {
    printf("Oh no,so nay lai be hon so bi mat.Hay chon lai nhe=) \n"); scanf("%d",&sodoan);
  }
  for(sodoan;sodoan>sobimat;)
  {
    printf("Oh no,so nay lai lon hon so bi mat.Hay chon lai nhe=) \n"); scanf("%d",&sodoan);
  }
  printf("Oh yes! Ban that tuyet voi. Ban da doan dung so bi mat la %d",sobimat);
  return 0;
}

Và đây là khi chạy chương trình:

Hello:3 Hom nay ta se choi mot tro choi ten la "Doan so"
Hai ban da san sang chua,ta bat dau nhe
Ban thu nhat hay lua mot so bi mat:
567
Ok.Gio den ban thu hai hay doan so bi mat do nao:
25
Oh no,so nay lai be hon so bi mat.Hay chon lai nhe=)
334
Oh no,so nay lai be hon so bi mat.Hay chon lai nhe=)
678
Oh no,so nay lai lon hon so bi mat.Hay chon lai nhe=)
88
Oh yes! Ban that tuyet voi. Ban da doan dung so bi mat la 567
Process returned 0 (0x0)  execution time : 19.725 s
Press any key to continue.

Thì 88 bé hơn 567, nên nó thoát khỏi vòng for thứ 2.
Bạn mặc định thoát khỏi vòng for thứ 2 là đúng nên chương trình chạy sai.
Bạn nên sửa lại chương trình bằng 1 vòng for và 3 dòng if else

for ( ;sodoan!=sobimat; )
{
  if (sodoan > sobimat) {
    //todo
  } else if (sodoan < sobimat) {
    //todo
  } else {
   // todo
  }
}
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?