Lỗi: statements must be separated by newlines or semicolons

Cho em hỏi làm sao để khắc phục lỗi này ạ?

Bạn tự xem lại có bao nhiêu ngoặc mở, bao nhiêu ngoặc đóng nhé.

3 Likes

This topic was automatically closed after 11 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?