Lỗi SSH: Network error connection timed out

Trên Virtualbox, em tạo 1 NAT Network tên “NHOM” có địa chỉ mạng là 10.0.2.0/24

Trên máy máy server (CentOS 8):

 1. Đã đổi Network thành: NAT Network (NAME: NHOM)
 2. Đã cấu hình mạng trên máy server:
 • Địa chỉ IP tĩnh: 10.0.2.2
 • Subnet mask: 255.255.255.0
 • Gateway: 10.0.2.1
 • DNS: 10.0.2.1
 1. Đã cài đặt và chạy dịch SSH Server:
 • yum install openssh-server -y
 • systemctl start sshd
 1. Đã tắt tường lửa:
 • systemctl stop firewalld
5. netstat -ltunp | grep 22: Các cổng 22 đều đang ở trạng thái lắng nghe.

Trên máy windows:

 1. Đã tắt tường lửa
 2. Mở phần mềm putty lên và nhập:
  Hostname: 10.0.2.2
  Port: 22
 3. Khi kết nối báo lỗi như hình:
  image
  Các cao nhân nào biết cách khắc phục giúp em trường hợp này với, em chỉnh mãi thì lỗi vẫn hoàn lỗi. :disappointed_relieved:

Máy windows là host hay lại là máy ảo khác? Có chắc là chung lớp mạng chưa (nhìn thấy nhau chưa)
Listen ở port 22 (như lời bạn nói), nhưng listen với interface nào?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?