Lỗi python khi lập trình snake

Mk phát hiện ra cái lỗi này khi code snake:

Traceback (most recent call last):
 File "nice.py", line 115, in <module>
  if snakepos[1] > 450 or snakepos[1] < 10:
IndexError: list index out of range

full code của mk:

#import
import pygame,random,time,sys
pygame.init()
# load hình ảnh
m = 20
Imgbody = pygame.transform.scale(pygame.image.load('body.jpg'),(m,m))
Imghead = pygame.transform.scale(pygame.image.load('head.jpg'),(m,m))
Imgfood = pygame.transform.scale(pygame.image.load('food.jpg'),(m,m))
# tạo cửa sổ
gameSurface = pygame.display.set_mode((735,475))
pygame.display.set_caption('Snake')
# màu sắc
red = pygame.Color(255,0,0)
blue = pygame.Color(65,105,255)
black = pygame.Color(0,0,0)
white = pygame.Color(255,255,255)
gray = pygame.Color(128,128,128)
#khai báo biến
snakepos = [100,60]
snakebody = [100,60],[80,60],[60,60]
foodx = random.randrange(1,71)
foody = random.randrange(1,45)
if foodx % 2 != 0: foodx += 1
if foody % 2 != 0: foody += 1
foodpos = [foodx * 10, foody * 10]
foodflat = True
direction = 'RIGHT'
changeto = direction
score = 0
# hàm gameover
def game_over():
	gfont = pygame.front.SysFont('consolas',40)
	gsurf = gfont.render('Game over!',True,red)
	grect = gsurf.get_rect
	grect.midtop = (360,150)
	gameSurface.blit(gsurf,grect)
	show_score(0)
	pygame.display.flip()
	time.sleep(5)
	pygame.quit()
	sys.exit()
#hàm show score 
def show_score(choice = 1):
	sfont = pygame.font.SysFont('consolas',20)
	ssurf = sfont.render('Score: {0}'.format(score),True,black)
	srect = ssurf.get_rect()
	if choice == 1:
	  srect.midtop = (70,20)
	else:
	  srect.midtop = (360,230)
	gameSurface.blit(ssurf,srect)
# vòng lập chính
while True:
	pygame.time.delay(200)
	for event in pygame.event.get():
		if event.type == pygame.QUIT:
			pygame.quit()
		# xử lí phím  
		if event.type == pygame.KEYDOWN:
			if event.key == pygame.K_RIGHT:
				changeto = 'RIGHT'
			if event.key == pygame.K_LEFT:
				changeto = 'LEFT'
			if event.key == pygame.K_UP:
				changeto = 'UP'
			if event.key == pygame.K_DOWN:
				changeto = 'DOWN'
			if event.key == pygame.K_ESCAPE:  
				pygame.event.post(pygame.event.Event(pygame.QUIT))
	# hướng đi
	if changeto == 'RIGHT' and not direction == 'LEFT':
		direction = 'RIGHT'
	if changeto == 'LEFT' and not direction == 'RIGHT':
		direction = 'LEFT'
	if changeto == 'UP' and not direction == 'DOWN':
		direction = 'UP'
	if changeto == 'DOWN' and not direction == 'UP':
		direction = 'DOWN'  
# cập nhật vị trí
	if direction == 'RIGHT':
		snakepos[0] += m
	if direction == 'LEFT':
		snakepos[0] -= m
	if direction == 'UP':
		snakepos[1] -= m
	if direction == 'DOWN': 
		snakepos[1] += m
# cơ chế thêm khúc dài ra    
		snakebody.insert(0,list(snakepos))
	if snakepos[0] == foodpos[0] and snakepos[1] == foodpos[1]:
		score +	1
		foodflat = False
	else:
		snakepos.pop()
 # san sinh covid
	if foodflat == False :
		foodx = random.randrange(1,71)
		foody = random.randrange(1,45)
		if foodx %2 != 0: foodx += 1
		if foody %2 != 0: foody += 1 
		foodpos = [foodx * 10, foody * 10]
	foodflat = True
# CẬP NHẬT lên cửa sổ
	gameSurface.fill(white) 
	for pos in snakebody:
		#gameSurface.blit(Imgbody.pygame.Rect(pos[0],pod[1],m,m))
		pygame.draw.rect(gameSurface,blue,pygame.Rect(pos[0],pos[1],m,m))
	#gameSurface.blit(Imghead,pygame.Rect(snakebody[0][0],sankebody[0][1],m,m))#head 
	#gameSurface.blit(Imgfood,pygame.Rect(foodpos[0],foodpos[1],m,m))
	pygame.draw.rect(gameSurface,gray,pygame.Rect(foodpos[0],foodpos[1],m,m))
	# xử lí di chuyển 4 cạnh
	if snakepos[0] > 710 or snakepos[0] < 10:
		game_over()
	if snakepos[1] > 450 or snakepos[1] < 10:
		game_over()
	# xử lí tự ăn chính mình  
	for b in snakepos[1:]:
		if snakepos[0] == b[0] and snakePos[1] == b[1]:
			game_over()
# đường viền
	pygame.draw.rect(gameSurface,gray,(10,10,715,455),2)      
	show_score()  
	pygame.display.flip()

mong các bạn fix

	if snakepos[0] == foodpos[0] and snakepos[1] == foodpos[1]:
		score +	1
		foodflat = False
	else:
		snakepos.pop()

ko ăn dc food thì con rắn chết

4 Likes

la sao vay ban?? mk ko hieu

Bạn đang truy xuất ngoài số lượng phần tử của mảng.
Như kiểu con rắn dài có 5 mét mà bạn lại lấy 7 mét vậy.

6 Likes

thanks ban SITUVN.gcd, mk hieu rui

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?