Lỗi phần mềm khi không sử dụng được trình dịch gnu gcc

Mọi người cho em hỏi làm thế nào khắc phục lỗi khi em tải code block về thì nó cứ có dòng lỗi Can’t file compiler executable in your configured search path’s for GNU GCC Compiler

1 Like

Chắc là do nó k tìm thấy trình biên dịch GNU GCC cho bạn !

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?