Lỗi No matching token found?

Bạn thiếu dấu đóng ngoặc } ở cuối hàm main() :upside_down_face:

4 Likes

Mình tưởng viết câu lệnh xong hết mới đóng ở cuối cùng chứ ạ

Đúng thế chứ tơ với tưởng gì.
Nhưng vấn đề là bạn thiếu 1 dấu đóng ngoặc (}) cho hàm main().
Ví dụ nhé:

...
int main()
{ // mở ngoặc cho hàm
    if(...)
    { // mở ngoặc cho if
        // làm gì đó
    } // đóng ngoặc cho if
// KHÔNG có đóng ngoặc cho hàm. LỖI CÚ PHÁP.

Số dấu mở và đóng không tương ứng với nhau.

5 Likes

cảm ơn

Hì cảm ơn nha

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?