Lỗi như thế này thì fix như thế nào?

không chạy code nữa thì không lỗi nữa

1 Like

Đoạn mã của bạn có thể đã lặp vô tận.
Còn cụ thể như nào thì mình không thể (hoặc quá kém) nhìn xuyên qua khung đen xì để nhìn thấy mã của bạn bị che ở dưới.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?