Lỗi mở Visual Studio Code

visual-studio-code

(Lê Bảo Châu) #1

Có ai khi cài Visual Studio Code bị dính kiểu này chưa ạ. Lúc cài xong dùng được nhưng khi tắt máy mở lại là như vậy. Ai gặp trường hợp này rồi thì giúp mình với. Thanks.


(SITUVN.gcd) #2

Có thao tác gì được không? Phím tắt chẳng hạn.

Xem thử: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/4c6fc15e-ac73-41d3-b767-6d1debdb6e65/visual-studio-11-ultimate-display-black-screen-when-startup?forum=toolsforwinapps


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?