Lỗi ko hiện bảng build and run

c++

(Mạnh Nguyễn) #1

em tự nhiên ko mở được cái này,mn giúp e với


(SITUVN.gcd) #2

Vì nó đang chạy, sao yêu cầu Dựng và Chạy lại được chứ. Tuỳ chọn Abort đang hiện đấy.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?