Lỗi không chạy được hàm GetConsoleWindow

Lỗi này fix thế nào ạ, update driver rồi vẫn kh chạy được

Bạn đã có #include <Windows.h> chưa.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?