Lỗi khó hiểu trong c khi đệ quy

c

(HotaVN) #1

Mình có làm cái bài

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

void DeQuyFind(int sodachon,int NumberCh[], int x, int y, int ArrayThis[], int kc, int MaxPagara);

main(){
	//Setup data
	FILE *fp;
  fp = fopen("FIBSEQ.inp", "r");
  char Nik[10];
  fgets(Nik, 10, (FILE*)fp);
  int ENik = atoi(Nik);
  
  int MangDateE[ENik*3];
  int MaxPagara=0;
  for(int i=0;i<ENik*3;i+=3){
  char StringIn[255];
  fscanf(fp, "%s", StringIn);
  MangDateE[i]=atoi(StringIn);

  fscanf(fp, "%s", StringIn);
  MangDateE[i+1]=atoi(StringIn);
  
  if(MaxPagara<(MangDateE[i]+MangDateE[i+1]-1))
  MaxPagara=MangDateE[i]+MangDateE[i+1]-1;

  fscanf(fp, "%s", StringIn);
  MangDateE[i+2]=atoi(StringIn);
	}
  fclose(fp);
  //processing
  int PagaHu[MaxPagara];
  for(int i=0;i<MaxPagara;i++){
  		if(i==0 || i==1)
	  PagaHu[i]=1;
	  else
	  PagaHu[i]=PagaHu[i-1]+PagaHu[i-2];
	  
	  printf("%i, ",PagaHu[i]);
  }
  //processing 2
  for(int i=0;i<ENik*3;i+=3){
  	int beta[MangDateE[i]];
  	DeQuyFind(0,beta,MangDateE[i+1],MangDateE[i],PagaHu,MangDateE[i+2],MaxPagara);
  }
}

int * CopyArray(int MDS[],int count);
int * CopyArray(int MDS[],int count){
	int MDS2[count-1];
	int Valuc =0;
	for(int i=0;i<count;i++){
		if(MDS[i]!=0){
			MDS2[Valuc]=MDS[i];
			Valuc++;
		}
	}
	return MDS2;
}

void DeQuyFind(int sodachon,int NumberCh[], int x, int y, int ArrayThis[], int kc, int MaxPagara){
	if((y-x)>=1){
	for(int i=(x-1);i<=y;i++){
		int DScs=MaxPagara-sodachon;
		if(i==y)
		NumberCh[sodachon]=0;
		else{
		NumberCh[sodachon]=ArrayThis[i];
		ArrayThis[i]=0;
		DScs--;
		}
		
	DeQuyFind(sodachon+1,NumberCh,x,y-1,CopyArray(ArrayThis,DScs),kc,MaxPagara);
	}
	} else {
		int SumOf=0;
		int RealCountOf=0;
		for(int i=0;i<sodachon;i++){
		SumOf+=NumberCh[i];
		if(NumberCh[i]!=0)
		RealCountOf++;
		}
		if((SumOf%kc)==0){
			//print result
			FILE *fp;
			fp = fopen("FIBSEQ.out", "a");
			fprintf(fp,"%i ",RealCountOf);
			for(int i=0;i<sodachon;i++){
			if(NumberCh[i]!=0)	
			fprintf(fp,"%i ",NumberCh[i]);
			}
			fprintf(fp,"\n");
			fclose(fp);
		}
	}
}

Nhưng khi chạy thì nó ra những con số khó hiểu

6 2 3 6486656 6486544 5 6486320 
6 2 3 6486656 6486544 5 6486320 
5 2 3 6486656 6486544 6486208 
5 2 3 6486656 6486544 6486208 
5 2 3 6486656 6486432 6486320 
5 2 3 6486656 6486432 6486320 
5 2 3 6486656 3 5 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 3 5 
7 2 3 6486656 4 5 3 5 
6 2 3 6486656 4 6 6486208 
5 2 3 6486656 6486432 6486320 
5 2 3 6486656 6486432 6486320 
5 2 3 6486656 3 5 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 3 5 
6 2 3 6486656 6486960 6486320 12 
5 2 3 6486656 6486960 5 
5 2 3 6486656 6486960 5 
5 2 3 6486656 6486960 5 
5 2 3 6486656 6486960 5 
6 2 3 6486656 6486960 6486320 12 
5 2 3 6486656 6486432 6486320 
5 2 3 6486656 6486432 6486320 
5 2 3 6486656 3 5 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 5 3 
5 2 3 6486656 3 5 
4 2 3 6486544 3 
4 2 3 6486544 3 

Dầu vào

2
10 3 9
9 2 3

(SITUVN.gcd) #3

Chưa xét đúng sai, bạn ghi luôn trong hàm tìm là thấy bất ổn rồi. Và đó là đệ quy nên ghi vô số thế đấy.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?