Lỗi khi vẽ điểm đỏ trên stream camera QT

Em đang dùng Qt nhận camera và vẽ điểm đỏ ở tâm ảnh khi stream. Em dùng Qcameraviewfinder để nhận stream từ camera và show nó lên 1 qlabel. Còn vẽ 1 điểm đỏ thì em dùng sự kiện hàm paintEvent. Nhưng khi chạy chương trình thì nó show event lỗi như sau:

QWidget::paintEngine: Should no longer be called
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 1
QPainter::drawPoints: Painter not active
QPainter:: end: Painter not active, aborted

code:
code upload ảnh lên qlable

void Camera::processCapturedImage(int requestId, const QImage& img)
{
  Q_UNUSED(requestId);
  QImage scaledImage = img.scaled(ui->viewfinder->size(),
                  Qt::KeepAspectRatio,
                  Qt::SmoothTransformation);

  ui->lastImagePreviewLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(scaledImage));

  // Display captured image for 4 seconds.
  displayCapturedImage();
  QTimer::singleShot(4000, this, SLOT(displayViewfinder()));
  //QTimer::singleShot(2000, this, SLOT(displayViewfinder()));

}

code paintevent

void Camera::paintEvent(QPaintEvent *event)
{
  QPainter painter(ui->lastImagePreviewLabel);
  QPen paint;
  paint.setWidth(5);
  paint.setColor({0,0,255});
  painter.drawPoint(340, 160);
  painter.end();
}

Em là newbie Qt và source camera này là do em lấy từ mạng về.
Em cũng có đọc cách fix nhưng không biết làm sau. Link: https://stackoverflow.com/questions/22900106/qt-update-doesnt-work
Mong mọi người giúp đỡ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?