Lỗi khi tìm chuỗi trong DSLK đơn

Hiện Em Đang Làm Chượng trình quản lý băng đia nhưng khi dùng string để tìm tên đĩa có trong danh sách thì chương trình lỗi ạ

Mong Mọi người hỗ trợ
Em xin Cám Ơn

void timTenDia(List l) 
{
cout << "nhap Ten Dia Can Tim Kiem : ";
 string ten;
 cin >> ten;
 for (Node* k = l.pHead; k != NULL; k = k->link)
{
  if (ten.compare(k->data->ten) == 0 && l.pHead->link == NULL)
  {
   showNode(k);
  }
 }
}struct BangDia {
 char ma[50];
 string ten;
 char theloai[50];
 char gia[50];

};
typedef struct BangDia bangdia;
struct node {
 bangdia* data;
 struct node* link;
};
typedef struct node Node;
struct list {
 Node* pHead;
 Node* pTail;
};
typedef struct list List;

Sao phải có thêm điều kiện l.pHead->link == NULL v bạn?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?