Lỗi khi gọi int((input).strip()) trong Python 3

python
python3

(Nguyen Duc Nam) #1

Em viết đoạn code khi dùng :

int(input().strip())

rồi lỗi như này

Traceback (most recent call last):
File “test.py”, line 3, in
N = int((input).strip())
AttributeError: ‘builtin_function_or_method’ object has no attribute ‘strip’

AC nào biết xin học hỏi ^^


(HK boy) #2

Gọi hàm sai rồi chứ sao.

Sao 2 dòng khác nhau thế?

Demo: https://ideone.com/4J9wzu


(Nguyen Duc Nam) #3

Em code như này :

import sys

N = int((input).strip())
n = N

W = “Weird”
NW = “Not Weird”

if n % 2 == 1:
print(W)
elif n % 2 == 0 and (n >= 2 and n < 5):
print(NW)
elif n % 2 == 0 and (n >= 6 and n <= 20):
print(W)
elif n % 2 == 0 and (n > 20):
print(NW)

nhưng vẫn lỗi

Traceback (most recent call last):
File “test.py”, line 3, in
N = int((input).strip())
AttributeError: ‘builtin_function_or_method’ object has no attribute ‘strip’

Là sao vậy á ?


(HK boy) #4

Dòng này của bạn sai mà bạn vẫn chưa sửa lại à :expressionless:


(Nguyen Duc Nam) #5

Ủa mình gọi nó xong rồi gắn cũng được đúng k vậy ?

N = int((input).strip())
n = N


(HK boy) #6

Hàm bạn đã gọi sai thì làm sao phép gán đằng sau sử dụng được.

Python chỉ có hàm input(), hàm này trả về 1 string, chứ không có hàm (input).


(Nguyen Duc Nam) #7

Mình hiểu vấn đề rồi cảm ơn bạn ^^


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?