Lỗi khi dùng Makefile với thư viện SFML


em mới tải và cài đặt #include <SFML/Graphics.hpp> nhưng chạy thì bị lỗi như hình em .
mọi người giúp em với

Nhìn có vẻ như biến LIBS đang thiếu vài option -l (là L in thường).
Bạn có thể post full dòng LIBS trong Makefile của bạn không?
Hoặc cứ mang dòng undefined reference to ... đi search gu gồ là sẽ biết cần thêm những -l nào.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?