Lỗi khi chuẩn hóa chuỗi

Sao mình viết nó không cách ra 1 khoảng trống như hình ạ!

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void Xoa(char chuoi[],int x)
{
	for(int i=x+1;i<strlen(chuoi);i++)
	chuoi[i-1]=chuoi[i];
	chuoi[strlen(chuoi)-1]='\0';
}

void D(char chuoi[])
{
	for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
	if(!(chuoi[i]>='a'&&chuoi[i]<='z'||chuoi[i]>='A'&&chuoi[i]<='Z'))
	{
	Xoa(chuoi,i);
	i--;
	}
}
void C(char chuoi[])
{
	for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
	if(chuoi[i]==' '&&chuoi[i+1]==' ')
	{
	Xoa(chuoi,i);
	i--;
	}
}
void NhapChuoi(char chuoi[])
{
	do
	{
	printf("Nhap vao ten cua ban : ");
	gets(chuoi);
	}while(!(strlen(chuoi)<=51&&strlen(chuoi)>=2));
}
void A(char chuoi[])
{
	for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
	if(chuoi[i]>='A'&&chuoi[i]<='Z')
	chuoi[i]=chuoi[i]+32;
}
void B(char chuoi[])
{
	for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
	if(chuoi[i]==' ')
	chuoi[i+1]=chuoi[i+1]-32;
	chuoi[0]=chuoi[0]-32;
	}
int main()
{
	char chuoi[100];
	NhapChuoi(chuoi);
	printf("\nXoa cac gia tri khong phai la ki tu : ");
	D(chuoi);
	printf("%s",chuoi);
	printf("\nXoa tat ca khoang trang du : ");
	C(chuoi);
	printf("%s",chuoi);
	printf("\nChuyen tat ca thanh thuong : ");
	A(chuoi);
	printf("%s",chuoi);
	printf("\nTen cua ban la : ");
	B(chuoi);
	printf("%s",chuoi);
}

#include<stdio.h>
#include<string.h>
void Xoa(char chuoi[],int x)
{
  for(int i=x+1;i<strlen(chuoi);i++)
    chuoi[i-1]=chuoi[i];
  chuoi[strlen(chuoi)-1]=’\0’;
}

void D(char chuoi[])
{
  for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  if(!(chuoi[i]>=‘a’&&chuoi[i]<=‘z’||chuoi[i]>=‘A’&&chuoi[i]<=‘Z’))
  {
    Xoa(chuoi,i);
    i–;
  }
}
void C(char chuoi[])
{
  for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  if(chuoi[i]==’ ‘&&chuoi[i+1]==’ ‘)
  {
    Xoa(chuoi,i);
    i–;
  }
}
void NhapChuoi(char chuoi[])
{
  do
  {
    printf("Nhap vao ten cua ban : ");
    gets(chuoi);
  }while(!(strlen(chuoi)<=51&&strlen(chuoi)>=2));
}
void A(char chuoi[])
{
  for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  if(chuoi[i]>=‘A’&&chuoi[i]<=‘Z’)
    chuoi[i]=chuoi[i]+32;
}
void B(char chuoi[])
{
  for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++)
  if(chuoi[i]==' ')
    chuoi[i+1]=chuoi[i+1]-32;
  chuoi[0]=chuoi[0]-32;
}
int main()
{
  char chuoi[100];
  NhapChuoi(chuoi);
  printf("\nXoa cac gia tri khong phai la ki tu : “);
  D(chuoi);
  printf(”%s",chuoi);
  printf("\nXoa tat ca khoang trang du : “);
  C(chuoi);
  printf(”%s",chuoi);
  printf("\nChuyen tat ca thanh thuong : “);
  A(chuoi);
  printf(”%s",chuoi);
  printf("\nTen cua ban la : “);
  B(chuoi);
  printf(”%s",chuoi);
}
1 Like
void C(char chuoi[])
{
  if(chuoi[0]==’ ‘)
  {
    Xoa(chuoi,i);
    i–;
  }
  if(chuoi[strlen(chuoi)-1]==’ ‘)
  {
    Xoa(chuoi,i);
    i–;
  }
  for(int i=0;i<strlen(chuoi);i++){
    if(chuoi[i]==’ ‘&&chuoi[i+1]==’ ‘ || chuoi[0]==’ ‘)
    {
      Xoa(chuoi,i);
      i–;
    }
  }
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?