Lỗi Illegal expression

var a,b,c:extended; s:string; i:int64;
begin
  read(a,b);
  c:=exp(b*ln(a));
  if c<=9999 then write(c:0:0)
  else 
  begin
    str(c,s);
    i:=length(s);
    copy(s,i-4,i);
  end;
end.

copy là 1 function chứ không phải là precedure nên phải gán return value cho nó mới được nha bạn ơi

result := copy(...)
5 Likes

cảm ơn bạn rất nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?