Lỗi "HTTPError: 429 Client Error: Too Many Requests for url"

Lỗi này sửa sao bác, em đang ở bước cuối cùng phần usage và chạy .py thì bị lỗi này. (https://github.com/xtekky/gpt4free)

➜  gpt4free python3 test.py
g4f.provider.Ails supports: (model: str, messages: list[dict[str, str]], stream: bool, temperature: float)
Traceback (most recent call last):
  File "/home/akie3301/gpt4free/test.py", line 15, in <module>
    for message in response:
  File "/home/akie3301/gpt4free/g4f/Provider/GetGpt.py", line 43, in create_completion
    res.raise_for_status()
  File "/usr/lib/python3.11/site-packages/requests/models.py", line 1021, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 429 Client Error: Too Many Requests for url: https://chat.getgpt.world/api/chat/stream

Cậu gọi nhiều request tới URL trên quá, nên bị block thôi. Chắc bên đó implement rate limiter đấy :smile: Đây là vấn đề temporary, cậu có thể chờ một thời gian sau và gọi lại.

1 Like

Mình đoán là gpt4free owner dùng một hoặc một vài token để access tới GPT4 server. Khi số lượng người dùng repo này tăng lên thì có thể quá tải account quota của owner.
Một lý do khác có thể là bug API, hiện tại mình có dùng 1 repo khác để gọi đến GPT3 của account của mình (chính chủ), dùng cho Discord GPT bot, cũng bị lỗi Too many request tương tự. Mình chưa có thời gian để đào vào.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?