Lỗi hiển thị trong VideoView Android

Khi em để 2 cái video view lồng lên nhau thì các frame của videoview nó cứ bị overlap nhau, có những lúc chưa có frame, nó còn hiện ra cả màn hình phía sau


mọi người đã ai gặp lỗi này cho em xin hướng giải quyết với ạ ?

Em cảm ơn mọi người :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?