Lỗi hàm con hay thuật toán?

Không rõ sai ở đâu, in ra mảng c đều lỗi cả, các bác check giúp mình với.

#include<iostream>

using namespace std;

bool kiemtraSo(int s, int t, int c[20]){
  for(int i=t-1;i>=0;i--){
    if(s==c[i]){
      return false;
      break;
    }
  }
  return true;
}

int main(){
  int n;
  cin >> n;
  int a[20];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin >> a[i];
  }

  int c[20];
  c[0]=a[0];
  int t=1;
  for(int i=1;i<n;i++){
    bool kiemtra=kiemtraSo(a[i],t,c);
    if(kiemtra==true){
      c[t]==a[i];
      t++;
    }
  }

  for(int i=0;i<t;i++){
    cout << c[i] << " ";
  }
}
 1. Đề bài là gì?
 2. Bạn input gì? Kết quả mong muốn là gì? Kết quả thực tế là gì?

Dòng này để làm gì?

Hàm này dùng để làm gì?

2 Likes

Cho một mảng, kq đưa về một mảng khác với dãy số mới ko trùng lặp
ex:
3 3 4 5 2 3 5
-> 3 4 5 2
a[] là mảng ban đầu c[] là mảng kq
Hàm kiemtraSo là xét trùng lặp, nếu nó đã đc đưa vào trong mảng c[] thì loại, ko thì tiếp tục lưu vào

câu trả lời đã có ở trên rồi đó, chỗ này là gán mà bị dư dấu
c[t]==a[i];

lần sau bạn post bài bạn nên post rõ ràng hơn

3 Likes

uk nhỉ. = viết thành == :smile: nửa buổi chiều đi tong

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?