Lỗi "error: Unable to find vcvarsall.bat" khi chạy file cài đặt pyaudio

python

(Hữu Vượt) #1
PS C:\Users\huuvuot2001\Desktop\pyaudio-master (1)\pyaudio-master> python .\setup.py install
running install
running build
running build_py
creating build
creating build\lib.win32-3.7
copying src\pyaudio.py -> build\lib.win32-3.7
running build_ext
building '_portaudio' extension
error: Unable to find vcvarsall.bat
PS C:\Users\huuvuot2001\Desktop\pyaudio-master (1)\pyaudio-master>

em bị lỗi như thế này pro nào giúp e vs


Speech Recognition Python3
(*grab popcorn*) #2

Bạn cần phải cài visual studio với C++ extention đc tick. Sau đó Tìm chỗ nào có file vcvarsall.bat và bỏ vào PATH là đc

Thường là ở: C:\program files(x86)\Microsoft Visual Studio XX.0\VC\
Với XX = phiên bản của Visual Studio


(thienph) #3

Xem phiên bản python hiện tại là bao nhiêu, rồi vào đây tìm bản vctool tương ứng cài vào https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?