Lỗi E0A04 khi dùng hàm cin.getline()

c++

(Kiều Trung Coporation) #1

Mọi người cho em hỏi lỗi này là lỗi zi zay :thinking:


(Sherly1001) #2

Prototype của getlinegetline(char *s, std::streamsize).
cin.getline của bạn bị thiếu mất một đối số (số ký tự tối đa được nhập vào).
Sửa :point_right: cin.getline(x, 10) chẳng hạn.


(Tao Không Ngu.) #3

Hi tổng giám đốc Kiều Trung Coporation.
http://www.cplusplus.com/reference/istream/istream/getline/


(Kiều Trung Coporation) #4

:smile: ok thank bạn


(Kiều Trung Coporation) #5

mik hiểu rồi thank bạn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?