Lỗi đọc file trong C++

Mấy ac cho e hỏi về cái đọc file. File mình tự tạo thì đọc OK còn đọc file từ GhiFile() thì bị lập vô tận chỗ eof(). Ai giúp với :((

void CDSChuyenXe::GhiFile(){
  ofstream fp;
  fp.open("DSChuyenXe.csv", ios::out);
  int size = DSChuyenXe.size();
  for (int i = 0; i < size; i++){
    
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_TuyenXe().Getter_NoiKhoiHanh();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_TuyenXe().Getter_NoiDen();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_TuyenXe().Getter_ThoiGian();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_TuyenXe().Getter_GiaTien();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_ThoiGianChay().Getter_NgayThang().Getter_Ngay();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_ThoiGianChay().Getter_NgayThang().Getter_Thang();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_ThoiGianChay().Getter_Gio();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_ThoiGianChay().Getter_Phut();
    fp << ",";
    fp << DSChuyenXe[i].Getter_SoChoNgoi();
    fp << endl;
  }
  fp.close();
}

void CDSChuyenXe::DocFile(){
  ifstream FileIn;

  CChuyenXe a;
  CTuyenXe tuyenxe;
  CThoiGianChay thoigianchay;
  CNgayThang ngaythang;

  string NoiKhoiHanht, NoiDent, str;
  int ThoiGiant, Ngayt, Thangt, Giot, Phutt, SoChoNgoit;
  float GiaTient;
  int size = 0;
  FileIn.open("DSChuyenXe.csv", ios::in);
  while (!FileIn.eof()){

    getline(FileIn, NoiKhoiHanht, ',');
    getline(FileIn, NoiDent, ',');

    FileIn >> ThoiGiant;
    FileIn.seekg(1, 1);

    FileIn >> GiaTient;
    FileIn.seekg(1, 1);

    FileIn >> Ngayt;
    FileIn.seekg(1, 1);

    FileIn >> Thangt;
    FileIn.seekg(1, 1);

    FileIn >> Giot;
    FileIn.seekg(1, 1);

    FileIn >> Phutt;
    FileIn.seekg(1, 1);

    FileIn >> SoChoNgoit;
    

    getline(FileIn, str);

    tuyenxe.Setter_NoiKhoiHanh(NoiKhoiHanht);
    tuyenxe.Setter_NoiDen(NoiDent);
    tuyenxe.Setter_ThoiGian(ThoiGiant);
    tuyenxe.Setter_GiaTien(GiaTient);    

    ngaythang.Setter_Ngay(Ngayt);
    ngaythang.Setter_Thang(Thangt);

    thoigianchay.Setter_Gio(Giot);
    thoigianchay.Setter_Phut(Phutt);
    thoigianchay.Setter_NgayThang(ngaythang);
    
    a.Setter_TuyenXe(tuyenxe);
    a.Setter_ThoiGianChay(thoigianchay);
    a.Setter_SoChoNgoi(SoChoNgoit);

    DSChuyenXe.push_back(a);
  }
  FileIn.close();
}
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?