Lỗi #define trong codeblock

Mọi người ơi cho em hỏi sao #define trong codeblock lại gặp lỗi này vậy ạ

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <cmath>
#include <string.h>
#include <windows.h>


using namespace std;

#define n 5

void nhap_mang(int a[],int n)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"nhập phần tử thứ a["<<i+1<<"] : ";
      cin>>a[i];
    }
}

void xuat_mang(int a[],int n)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"phần tử thứ a["<<i+1<<"] : "<<a[i]<<"\n";
    }
}

int tim_kiem_tuyen_tinh(int a[],int n,int x)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(a[i]==x)
        {
          return 1;//true
        }
    }
    return 0;//false
}

int tim_x_xuat_hien_bao_nhieu_lan(int a[],int n,int x)
{
  int dem=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(a[i]==x)
        {
          dem++;//true
        }
    }
  return dem;

}

int main()
{
  SetConsoleOutputCP(65001);
  int a[100];
  int n;
  printf("nhập n : ");
  scanf("%d",&n);

  nhap_mang(a,n);
  xuat_mang(a,n);
  int x;
  printf("nhập x : ");
  scanf("%d",&x);
  int ketqua=tim_kiem_tuyen_tinh(a,n,x);
  if(ketqua==1)
    {
      printf("tìm thấy\n");
    }
  else
    {
      printf("không tìm thấy\n");
    }
  cout<<x<<" xuất hiện số lần là : "<<tim_x_xuat_hien_bao_nhieu_lan(a,n,x)<<"\n";

  return 0;
}

#define n 5 nó sẽ thay thế tất cả mọi n thành số 5
thì lấy ví dụ hàm nhap_mang đi
nó sẽ thành như này:

void nhap_mang(int a[], int 5)
{
  for (int i = 0; i < 5; i++)
  {
    cout << "nhập phần tử thứ a[" << i + 1 << "] : ";
    cin >> a[i];
  }
}

nhìn ra vấn đề chưa :slight_smile:

7 Likes

cảm ơn anh,bye anh chắc off rồi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?