Lỗi code C++ "cannot be used as function"

Anh chị cho em hỏi em làm bài này lỗi vì sao ạ? Lỗi ngay chỗ em truyền vào ạ

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
ifstream fi("PALINNUM.inp");
ofstream fo("PALINNUM.out");

int he10(int n)
{
  int k=n;
  string s;
  while (k!=0)
  {
    s+=k%10+48;
    k/=10;
  }
  if (kt(s)==true) return 0;
  return 1;
}
bool kt(string n)
{
  int k=n.size()-1, l=k;
  for (int i=0; i<=k; i++)
  {
    if (n[i]!=n[l]) return false;
    l--;
  }
  return true;
}
int doihe(int n)
{
  int k=n, kt=0, h;
  string s;
  for (int i=2; i<=9; i++)
  {
    k=n;
    while (k!=0)
      {
        s+=k%i+48;
        k/=i;
      }
    if (kt(s)==true)
    {
      kt=1;
      fo << "YES " << i << " ";
    }
    fo << endl;
  }
  if (kt==1&&he10(n)==true) fo << "10 ";
  if (kt==0&&he10(n)==true)
  {
    fo << "YES 10 ";
    kt=2;
  }
  for (int i=11; i<=16; i++)
  {
    k=n;
    while (k!=0)
    {
      h=k%i;
      if (k>=10)
      {
        switch (h)
        {
          case 'A': k=10; break;
          case 'B': k=11; break;
          case 'C': k=12; break;
          case 'D': k=13; break;
          case 'E': k=14; break;
          case 'F': k=15; break;
        }
        int m=k;
        while (m!=0)
        {
          s+=m%10+48;
          m/=10;
        }
      }
      else s+=k%i;
      k/=i;
    }
    if (kt(s)==true)
    {
      if (kt==1) fo << i << " ";
      if (kt==0) fo << "YES " << i << " ";
      if (kt==2) fo << i << " ";
    }
    fo << endl;
  }
}
int main()
{
  int n;
  while (n!=0)
  {
    fi >> n;
    doihe(n);
  }
  fi.close(); fo.close();
}

Tên biến, tên hàm kt tùm lum vậy :smile:

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic này chứa các post được cho là Off-topic

Bạn sửa biến kt thành tên khác xem :smiley:

1 Like

Tui làm một bài cũng bị lỗi tương tự, vấn đề ở chỗ kt là biến bool nên không dùng được kt() mà phải dùng mảng nếu muốn ghép từng giá trị cho mỗi biến kt. Nên sẽ phải dung kt[], nhưng trước khi dùng cậu nên đổi từ kiểu string sang kiểu int nhé

This topic was automatically closed after 28 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?