Lỗi code::blocks!

mình tạo project mới trong code::blocks thì nó báo thế này couldn’t save project ( may be the file is write_protected) , có ai biết cách sửa không ?

Lưu vào ổ không cài Windows hoặc chạy app dưới quyền Administrator.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?