Lỗi "CL.exe" exited with code 2. (VS 2019)

c++

(Hoàng Thiên) #1


Em code xong, cho debug thì gặp lỗi này. Lỗi này sửa sao v ạ ? Cho em xin ý kiến :frowning: Em code trong VS 2019 ạ !


(Sherly1001) #2

Mò thấy cái này :point_right: “CL.exe” exited with code 2.
Nhưng bạn có thể cho mình xem source code đk k để tiện debug í mà. :slight_smile:


(Hoàng Thiên) #3
#include <iostream>
#include <Windows.h>

using namespace std;

int tinh_giai_thua(int n)
{
	int gt,i;
	gt = 1;
	for (i = 1; i <= n; i++)
	{
		gt *= i;
	}
}
int main()
{
	int a, b, c;
	do 
	{
		if (a <= 0)
		{
			cout << "ERROR !..." << endl;
			Sleep(3000);
			cout << "\tXin vui long thu lai..." << endl;
		}
	} while (a <= 0);
	do
	{
		if (b <= 0)
		{
			cout << "ERROR !..." << endl;
			Sleep(3000);
			cout << "\tXin vui long thu lai..." << endl;
		}
	} while (b <= 0);
	do
	{
		if (c <= 0)
		{
			cout << "ERROR !..." << endl;
			Sleep(3000);
			cout << "\tXin vui long thu lai..." << endl;
		}
	} while (c <= 0);
	
	cout << "Giai thua cua a = " << tinh_giai_thua(a) << endl;
	cout << "Giai thua cua b = " << tinh_giai_thua(b) << endl;
	cout << "Giai thua cua c = " << tinh_giai_thua(c) << endl;
	
	return 0;
}

(Hoàng Thiên) #4

mình mới học nên sai chỗ nào bạn cứ nói nha :>


(SITUVN.gcd) #5

Ôi, không phần nhập (cin) cho a, b, c à?


(Sherly1001) #6
  1. Hàm tinh_giai_thua() của bạn thiếu return gt;.

  2. Trong mỗi cái do . . while(); bạn thiếu cin >> a, b, c;

Chắc chỉ có vậy thôi. :slight_smile:


(Hoàng Thiên) #7

mình code được r, cảm ơn bạn đã rep nha ^^


(Hoàng Thiên) #8

mình code được r, cảm ơn đã giúp mình nha ^^


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?