Lỗi C++ bài cout

Mình mới học C++ định viết app tặng crush mà sửa lỗi quài không hết.
Nhờ các bạn chỉ các sửa giúp mình :frowning:

4 Likes

:smile:

1 Like

Cách sửa là xóa include valentine.h khỏi cuộc đời đi.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?