Lỗi biên dịch project trong dev C++

c++

(Hải Dương) #1


Dev C++ của mình chạy được file ,cpp nhưng lại gặp lỗi #makefile.win khi chạy tệp project. Ai giúp mình sửa lỗi này với
Debug:

# Project: Project2
# Makefile created by Dev-C++ 5.11

CPP   = g++.exe
CC    = gcc.exe
WINDRES = windres.exe
OBJ   = 4.o main.o
LINKOBJ = 4.o main.o
LIBS   = -L"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/lib" -static-libgcc
INCS   = -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/include" -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/include"
CXXINCS = -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/include" -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/include" -I"C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/include"
BIN   = Project2.exe
CXXFLAGS = $(CXXINCS) 
CFLAGS  = $(INCS) 
RM    = rm.exe -f

.PHONY: all all-before all-after clean clean-custom

all: all-before $(BIN) all-after

clean: clean-custom
	${RM} $(OBJ) $(BIN)

$(BIN): $(OBJ)
	$(CPP) $(LINKOBJ) -o $(BIN) $(LIBS)

4.o: 4.cpp
	$(CPP) -c 4.cpp -o 4.o $(CXXFLAGS)

main.o: main.cpp
	$(CPP) -c main.cpp -o main.o $(CXXFLAGS)

(Tao Không Ngu.) #2

Hi Hai_Duong.
Bạn định nghĩa hàm main 2 lần.


(Hải Dương) #3

Có cách nào chỉ chạy 1 file cpp trong Dev C++ ko nhỉ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?