Linux driver cho usb wifi

Mình có một con usb wifi, muốn tìm hiểu driver của nó trên Linux. Driver là nó tích hợp trong nhân luôn. Tải quyên bộ kernel về rồi mà không biết file driver tương ứng với con usb nằm chỗ nào. Xin hướng dẫn.

Google thử đi bạn

driver usb wifi nằm chỗ nào trong kernel linux

từ những kết quả google trả về, nghĩ ra keyword để search tiếp

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?