Linked list và lỗi sai không biết

class Node 
{
	public:
		int infor;
		Node* link;
}*P;

void SLPostInsert(node* F,node* M, int x){
	Node* N = new Node;
	N -> infor = x;
	link -> N = NULL;
	
	if(F==NULL) F = N;
	else {
		N -> link = M -> link;
		M -> link = N;
	}
}
void SLTest(Node* F){
	if(F==NULL){
		cout<<"\nDanh sach rong!";
	}
	
}
void SLDelete(Node* F, Node *M){
	if(M==F) F = F -> link;
	else  
	{
		P = F;
		while(P!=M) P= P->link;
		P->link=M->link;
		delete M; 
	}
}

moi nguoi chi e loi sai ak

đề không có, lỗi gì cũng không nói
giúp gì bây giờ?

2 Likes

This topic was automatically closed after 20 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?