Linked List C++

Mọi người cho em hỏi 1 chút với ạ, đề bài yêu cầu em thiết kế Linked List và 2 operations insert và delete.

Input:

5
insert 0 1
insert 1 3
insert 1 4
insert 2 2
delete 1

Output:

1 2 3

Nhưng code của em khi em nhập tới insert 1 3 thì nó tự động kết thúc chương trình luôn rồi. Mọi người giúp em với ạ.

Với cái hình đó thì ai muốn chạy thử thì phải ngồi chép lại từng chữ à?
Bạn đưa mã bạn lên đây. Chép - dán chứ đừng chụp hình.

\n

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?