Link khóa học đâu vậy anh

Continuing the discussion from Giới thiệu về khóa học C++ dành cho người chưa biết hoặc biết một ít về lập trình:

Đang trong quá trình xây dựng nha bạn :smile:

Thời gian ra mắt videos đầu tiên dự tính là ngày 01/07/2016, videos cuối cùng rơi vào cuối tháng 1 2017. Đây là một khóa học dài, nên có thể việc dự tính không chính xác, nhưng Đạt sẽ cố gắng để các bạn có thể học từ 01/07/2016.

2 Likes
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?