Lệnh xóa màn hình trong onlinegdb

hiện em đang code c++ trên web onlinegdb, em cần một lệnh xóa màn hình nhưng tìm mãi chả ra, system(“cls”) với clrscr() thì lại không hỗ trợ, chỉ biết dùng \n nhiều lần để có khoảng trống nhưng khi văn bản nhiều quá thì khá lag, mấy anh có biết cách nào để thực hiện lệnh xóa màn hình trên web này không

thì code ở chỗ khác có hỗ trợ. ví dụ như trên máy tính của bạn

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?