Lệnh xoa màn hình trong dev c

Các anh cho em hỏi trong dev c làm thế nào để xóa màn hình?

2 Likes
system("cls");
2 Likes

tại sao em dùng nhưng không được

Thử clrscr(); xem. Cũng hông chắc mình hông xài Dev C :wink:

1 Like

khai báo thư viện chưa bạn windows.h ?

2 Likes

Em dùng được rồi, hóa ra chưa khai báo stdlib.h

4 Likes

trong dev c++
khai báo thư viện windows.h
và dùng câu lệnh system(“cls”);

Bạn lỡ đào mộ bài viết từ 7 năm trước rồi bạn ơi.

This topic was automatically closed after 12 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?