Lấy vị trí của con trỏ text trên màn hình console C++

c++

(mai vũ) #1

Cho mình/em hỏi về vấn đề vị trí của “dấu nháy” trong màn hình console. Nếu mình dùng hàm gotoxy để di chuyển đến 1 nơi nào đó trên màn hình console. Vậy có hàm nào để lấy vị trí của “dấu nháy” đang nằm trên màn hình console k ạ.


(SITUVN.gcd) #2

Từ khóa: get console cursor position


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?