Làm thế nào để tính kết quả phép chia ra số thực?

cho e hỏi khi mà e cin vào a giá trị 2, cin vào b giá trị 3, rồi cout a/b làm thế nào để nó hiển thị kiểu 0.666 chứ nó cứ ra 0 :frowning:

Ép kiểu một trong hai về float hoặc double. (cú pháp là (float))

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?