Làm thế nào để nối 2 mảng chứa kí tự

c

(leh) #1

Có a[1]=A; a[2]=B;
a[i]=a[i-1]+a[i-2];
VD
input i=3 output a[3]=BA
input i=4 output a[4]=BAB
input i=5 output a[4]=BABBA

mình lập trình như sau nhưng sai, phải sửa lại như nào ạ?

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
int main(){
	long long n,i;
	char a[100000];
	scanf("%lld",&n);
	a[1]=65;
	a[2]=66;
	for(i=3;i<=n;i++){
		a[i]=strcat();
	}
	printf("%c",a[n]);
}

(rogp10) #2

Nối chuỗi tới O(N^2) lận, bây giờ tìm công thức truy hồi là O(NlogN) :slight_smile:


(Quang Nhat) #3

Tham khảo cách code tính dãy fibonaci đi bạn


(Hung) #4

Viết binary tree rồi dùng duyệt tree in kết quả.

Mỗi node đại diện cho một ai, thuộc tính index của node bằng giá trị i của ai
Với node lá, a1 dùng subclass A thay thế, a2 dùng subclass B thay thế.

Theo công thức: an = an-1 + an-2, thì node an cũng được tạo, với left(an) = an-1, và right(an) = an-2.

#include <iostream>

struct node {
  node *left{nullptr};
  node *right{nullptr};
  int index{0};
  
  node() {}
  node(node* l, node* r): left{l}, right{r}, index{l->index + 1} {}
  
  virtual ~node() {
    if (index > 3) {
      right = nullptr;
      if (left) { delete left; left = nullptr; }
    } else {
      if (left) { delete left; left = nullptr; }
      if (right) { delete right; right = nullptr; }
    }
  }
  
  virtual void print() {
    if (left) left->print();
    if (right) right->print();
  }
};

struct A : public node {
  A() { index = 1; }
  void print() override {
    std::cout << 'A';
  }
};

struct B : public node {
  B() { index = 2; }
  void print() override {
    std::cout << 'B';
  }
};

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  
  if (n < 1) { return 0; }
  if (n == 1) { std::cout << "A\n"; return 0; }
  if (n == 2) { std::cout << "B\n"; return 0; }
  
  node *root = new node {new B, new A};
  for (int i = 3; i < n; i++) {
    node *temp = root;
    root = new node {temp, temp->left};
  }
  
  root->print();
  std::cout << std::endl;
  
  delete root;
}

(kiencon) #5

em nó còn chưa biết cấp phát động, string hay char mà mấy chú viết kiểu đó sao nó hiểu @@
bài toán đơn giản như cộng dãy fibonacy tuy nhiên thay vì số thì đây là ký tự và chuỗi. Bạn cần có 1 cái mảng chứa được chuỗi ký tự, để ý thấy bạn đang code C và cấp phát tĩnh, nếu chưa biết cấp phát động thì cứ tạo 1 cái mảng 2 chiều để lưu. 1 hàm cộng chuỗi rồi viết theo kiễu tạo ra dãy fibonacy là ok! giảm scoped lại vì bộ nhớ stack có giới hạn tạo cái mảng a[10][10] để test là đủ.


(Văn Dương) #6

1.Tính độ dài chuỗi sau khi cộng.
2.Khai báo mảng có độ dài đã tính để lưu.
3.Dùng for và memcpy để copy mảng con vào mảng tổng.


(Hung) #7

Theo yêu cầu, không C++, không cấp phát động

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  
  if (n < 1) { return 0; }
  if (n == 1) { printf("A\n"); return 0; }
  if (n == 2) { printf("B\n"); return 0; }
  
  long f1 = 1, f2 = 2;
  long t;
  for (int i = 3; i <= n; i++) {
    t = f2;
    f2 = f1 + f2;
    f1 = t;
  }
  
  long size = f2;
  char str[size + 1];
  
  str[0] = 'B';
  str[1] = 'A';
  
  f1 = 1; f2 = 2;
  for (int i = 3; i <= n; i++) {
    memcpy(str + f2, str, f1);
    t = f2;
    f2 = f1 + f2;
    f1 = t;
  }
  str[size] = '\0';
  
  printf("%s\n", str);
}

(dễ toi vì thiếu bộ nhớ trong stack)


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?