Làm thế nào để dừng câu lệnh trên linux php

Em có file index1.php như thế này :

exec('php index2.php') 

nội dung index2.php:

sleep(50);
echo 123;

Liệu có cách nào để đặt tên cho chưong trình ví dụ

exec('php index2.php name=chuongtrinh1') 

và trên terminal mình hủy chưong trình đang thực thi theo thi tên của nó ?
Em xin cảm ơn ạ ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?