Làm thế nào để compile và run code trên vs code bằng console

visual-studio-code

(Trần Quang Huy) #1

Mình có dùng vs code để code c++, java,… và mình sử dụng extension code runner để compile và chạy code trên cửa sổ output. Nhưng khi mình muốn nhập vào một số thì gặp lỗi Cannot edit in read-only editor. Ý tưởng của mình là sẽ chuyển sang dạng cửa sổ console cho tiện. Có ai có cách gì ko?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?