Làm sao IDM hay FDM có thể giới hạn được tốc độ tải file?

Chào moi người!
Mình đang làm 1 phần mềm giống như IDM bằng java, nhưng khó khăn ở chỗ làm sao để có thể giới hạn tốc độ tải của phần mềm.

VD: Tốc độ mạng là 5 MB/s nhưng chỉ muốn phần mềm download với tốc độ là 4MB/s còn 1 MB/s cho việc chơi game hay nghe nhạc gì đấy (Người dùng có thể chọn tốc độ tối đa bất kỳ).

Mọi người có ý tưởng hay thuật toán hoặc bất kỳ từ khóa nào liên quan thì gới ý cho mình với. Cảm ơn!

Giảm bộ đệm hoặc thêm khoảng dừng (sleep). Mình chưa làm nên chỉ nghĩ được vậy. :smiling_imp:

4 Likes

trước mình cũng viết cái example để client với server tương tác với nhau qua socket , dữ liệu sẽ bi chuyển về dạng binary rồi gửi đi , mỗi gói tin như vậy mình có thể khai báo kích thước mảng byte là 1024 hay 8192 để lưu trữ rồi gửi đi , hoặc giảm số thread ở client lại thì nó cũng làm giảm tốc độ tương tác …

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?