Làm sao để trong 5 giây in ra các số từ 1 đến 10?

https://classroom.google.com/u/0/c/NDA3NDAzMTE4MTgx/a/NDUwNTMyNjIxMTE2/details

Mọi người cho em hỏi làm sao để trong 5 giây in ra các số từ 1 đến 10?
Em xin cảm ơn ak

Dùng vòng for cho chạy từ 1 đến 100, trong vòng for có delay(50); // 50 mili giây x 100 = 5000 = 5 giây. In số ra đã học ngay bài đầu tiên của C/C++. Làm đưa lên đây anh em xem thử bạn có biết vòng for và printf hoặc cout không nhé.

2 Likes
#include <time.h>

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  for (int i=1;i<=10;i++)
  {
    cout<<i<<endl;
    delay(50);
  }

  return 0;
}

Như này đúng k anh

1 Like

Ủa, rồi không chạy thử hả? Mình nhầm 10 với 100, mới đọc lại, thấy có vẻ OK rồi đó, chạy thử xem, nếu có lỗi thì sửa là xong. Vậy thì delay(500); nhé,

3 Likes

bạn có thể sài lệnh Sleep(x) với x là số thời gian bạn muốn nó dừng lại (1000=1s)
ví dụ: Sleep(5000);
tức khi chượng trình gặp lệnh này, nó sẽ dừng lại 5s xong mới thực hiện các lệnh phía dưới

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?